Linkek

SQL nyelvvel kapcsolatos linkek
MySQL honlapja: http://www.mysql.com/
Oracle honlapja: http://www.oracle.com/
PostgreSQL honlapja: http://www.postgresql.org/
SQL oktatóprogram: http://indy.poliod.hu/program/sql/